Často kladené otázky
FAQ

Zde pro vás nabízíme důležité informace tykající se národních předpisů,norem a legislativních požadavků na prostředky dopravní techniky.

Co je to:

ADR silnice – Accord Dangereuses Route
RID železnice – International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway
IMGD voda a moře – International Maritime Dangerous Goods Code
IMO voda a moře – International Maritime Organization

přeprava nebezpečných látek a věcí.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna Protokolem pozměňujícím článek 14 (3), který vstoupil v platnost dne 19. dubna 1985.

Podle článku 2 dohody nesmějí být nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, přijímány k mezinárodní přepravě, zatímco mezinárodní přeprava jiných nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny:

  • podmínky stanovené v příloze A pro dotyčné věci, zejména pokud jde o jejich balení a označování; a
  • podmínky stanovené v příloze B, zejména pokud jde o konstrukci, výbavu a provoz vozidel přepravujících dotyčné věci.

Avšak podle článku 4 si každá smluvní strana ponechává právo regulovat nebo zakázat vstup nebezpečných věcí na své území z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. Smluvní strany si také ponechávají právo se dohodnout dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami, že určité nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, mohou být na jejich území mezinárodně přepravovány za dodržení určitých podmínek, nebo že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je podle přílohy A dovolena, mohou být na jejich území přepravovány za méně přísných podmínek, než jsou podmínky uvedené v přílohách A a B.

Přílohy A a B jsou od vstupu v platnost ADR pravidelně pozměňovány a novelizovány.

Aktuální žnění na stránkách – Ministerstva dopravy

Informace ke stažení: